darmowe aliasy, darmowe domeny , darmowe subdomeny
Nowo¶ci w serwisie
2013-01-01 | Administrator
Korzystaj±c z serwisu wyraїasz zgodк na przechowywanie plikуw coockies na Twoim komputerze.

Odbierz pocztк!
Sponsor serwisu
Strona gіуwna - darmowe aliasy XN.pl Zarejestruj alias! Odbierz e-mail! Top 50 aliasуw Katalog darmowych aliasуw Kontakt
  Regulamin 
1. Rejestracja w serwisie oznacza, ze zapozna?e? si? i akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Rejestracja odbywa si? za po?rednictwem Internetu. Rejestracja odbywa si? poprzez wype?nienie formularza na stronie.
3. Rejestracji mo?e dokona? osoba fizyczna lub prawna .
4. Zarejestrowa? mo?na dowoln?, nie zarejestrowan? wcze?niej domen? zgodnie z formatem: - domena.XN.pl
5. U?ytkownik nie jest w?a?cicielem domeny . Nie mo?e zatem domeny sprzedawa?, dzier?awi?, wynajmowa?, u?ycza? itp. Domena mo?e by? wykorzystywana tylko na potrzeby podmiotu, kt?ry domen? zarejestrowa?.
6.Jedna osoba mo?e zarejestrowa? dowolnie wiele domen. Ka?da rejestracja domeny musi by? jednak uzasadniona (potrzeba), nie mo?e prowadzi? do strony, na kt?r? wskazuje ju? inna domena. Nie wolno rejestrowa? domeny je?eli ma ona wskazywa? na strony w budowie, strony nieistniej?ce itp.
7. Korzystanie z alias?w www w domenie XN.pl jest darmowe .
8. XN.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania aliasu www domeny XN.pl w celach promocyjnych w formie dodatkowego okna (popup lub under-up?w) lub otwieranie nowego okna przegl?darki w chwili zamykania strony z serwisem.
9. XN.pl zastrzega sobie prawo do przesy?ania na konto pocztowe zarejestrowanego u?ytkownika tre?ci informacyjnych i reklamowych.
10. Rejestruj?c nowa domen? u?ytkownik musi posiada? konto www oraz e-mail u dowolnego dostawcy us?ug internetowych.
11. Wype?niaj?c formularz rejestracyjny u?ytkownik zgadza si? na wykorzystywanie swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.). XN.pl zapewnia jednocze?nie ze, nie udost?pni/nie sprzeda danych u?ytkownik?w alias?w nieuprawnionym ustawowo podmiotom.
11a. W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ?wiadczeniu us?ug droga elektroniczna, - Kodeks cywilny oraz niekt?rych innych ustaw... http://ks.sejm.gov.pl:8010/proc4/ustawy/666_u.htm XN.pl informuje, i? zgodnie z Art. 10.2. informacje handlowa uwa?a si? za zam?wiona, je?eli odbiorca wyrazi zgod? na otrzymywanie takiej informacji, w szczeg?lno?ci je?eli udost?pni w tym celu identyfikuj?cy go adres elektroniczny(...), co ma miejsce w momencie rejestracji u?ytkownika w XN.pl zgodnie z regulaminem pkt.8,9 i 10.
12. XN.pl zastrzega sobie prawo do usuni?cia konta w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Konto mo?e zosta? usuni?te bez uprzedzenia.
13. XN.pl nie odpowiada za tre?ci i pogl?dy prezentowane przez u?ytkownik?w alias?w. Wszelkie pogl?dy i tre?ci u?ytkownicy prezentuj? w swoim w?asnym imieniu i na swoja w?asn? odpowiedzialno??. Jednak?e niedopuszczalne jest aliasowanie stron niezgodnych z prawem polskim i mi?dzynarodowym. W przypadku dodania takich stron powiadomione zostan? odpowiednie organy a konto i domeny usuni?te.
14. Aliasowanie (subdomeny) jest us?ug? bezp?atn? i XN.pl nie gwarantuje skuteczno?ci dzia?ania.
15. Niniejszy regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 22 listopada 2006 roku.
16. XN.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania go na tej stronie.
XN.pl 2003-2015 Wszystkie prawa zastrzeone